شهرام فخار (بنیانگذار رستوران های زنجیره ای پدر خوب)
شهرام فخار (بنیانگذار رستوران های زنجیره ای  پدر خوب)
مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو...

"اراده"... صفتی ست که شهرام فخار خیلی خوب با آن مأنوس است و آشنا .

شهرام فخار: موفقیت به امثال آقای "خیامی و حجربن یزدانی" می گویند که کارهای عجیب و غریبی کردن و تعریفی از موفقیت بودند .

انسان می بایست که عاشق کارش باشد... انرژی بگذارد و بدنبال تغییر و تحول های مثبت در آن باشد .

من خودم را فرد موفقی نمی دانم !  من به 20 درصد آن چیزی که از خودم در ذهن دارم نزدیک شده ام... ایده های من بسیار بزرگ است... ولی در نهایت از خودم راضی هستم زیرا وقتی به آن 1000 نفری که در کنفرانس های من شرکت می کنند و پای سخنرانیهایم می نشینند و انرژی مثبت می گیرند و شاید مواردی را در جهت مثبت یاد و بکار بگیرند، فکر می کنم احساس رضایت و خوشنودی دارم . 

 

captcha